مسیر شبه قاره هند

مسیر هند: این خط بنادر سواحل شرقی وغربی هند ( ناواشیوا- کاندلا) به بندر عباس و بالعکس را تحت پوشش قرار می دهد.