مسیر خلیج فارس

مسیر خلیج فارس: این خط به صورت فیدری کلیه بنادر حوزه خلیج فارس را شامل بندر عباس ، بندر امام خمینی ، بندر خرمشهر بندر بوشهر، بندر عسلویه ، بندر چابهار، و جبل علی امارات متحده عربی را تحت پوشش قرار می دهد.